HomeNieuwsSGP-input bij perspectievennota

SGP-input bij perspectievennota

SGP-input bij perspectievennota

Publicatiedatum: 2 mrt. 2021

 

Alle politieke partijen hebben de gelegenheid om (voor het eerst) schriftelijk inbreng te leveren voor de perspectievennota. Hiermee is het mogelijk om eerder in het begrotingsproces al beleidswensen kenbaar te maken voor het nieuwe jaar. Onderstaand is de inbreng van de SGP-fractie te vinden. 

 

 

Geacht college,

 

Het sluitend maken van de meerjarenbegrotingen kostten ons college en de raad de afgelopen jaren de nodige hoofdbrekens. De rijksbijdragen aan het gemeentefonds bleven flink achter bij het vooruitzicht dat kabinet Rutte 3 aan het begin van de huidige collegeperiode (2018 – 2022) schetste.

 

De coronacrisis zorgt voor extra onzekerheid. De regering heeft de rijksuitkering gefixeerd en ze voorziet in (partiële) steunpakketten. Maar in het lokale domein wordt de gemeente geconfronteerd met hogere uitgaven en lagere inkomsten. De voornemens  van de aanstaande Haagse regeringscoalitie moeten we afwachten.

In de achterliggende periode waren we genoodzaakt lastige maatregelen te treffen, variërend van het afzien van indexering van de uitgaven tot een voor Nunspeet ongebruikelijk forse woonlastenverhoging van 11,3% in 2021. Het onzekere financiële perspectief duurt voort. Doelmatigheid, behoedzaamheid en soberheid zijn vereist om tot een solide beleid te komen.

 

Wat de SGP-fractie betreft, is het daarom nu niet het moment om nieuw beleid en extra uitgaven voor te stellen. We moeten ons concentreren op het ontwikkelen en uitvoeren van de ‘vier grote’ projecten die we deze collegeperiode hebben gemarkeerd: Ondertunneling spoorbaan/ Stationsomgeving, Zwembad/sporthal, Onderwijshuisvesting en Duurzaamheid (de big four, DOZO).

De opdracht om voor 2022 met een sluitende meerjarenbegroting te komen is een uitdaging.

 

De onzekere financiën maken het niet ondenkbaar dat het college (opnieuw) genoodzaakt is om besparings- en bezuinigingsvoorstellen aan de raad voor te leggen.  Daarom stellen wij een aantal kaders voor die in onze ogen belangrijk zijn om te worden meegewogen. M.a.w.: waar bezuinigen we in 2022 in ieder geval niet op?  

1. De coronacrisis zorgt ervoor dat mensen (jongeren, ouderen, gezinnen met schoolgaande kinderen) soms in een emotioneel en / of financieel kwetsbare positie terecht komen.  De gemeente  moet daarvoor een open oog houden en waar nodig handelend en adequaat (blijven) optreden.

2. (tegen deze zelfde achtergrond) Een voorstel tot niet-indexering van de meerjarensubsidies van welzijnsorganisaties is niet aan de orde. Juist nu moeten zij hun werk volwaardig kunnen uitvoeren.

3. Op de belangrijkste basisvoorzieningen wordt niet bezuinigd. Onze definitie van een basisvoorziening is: alle inwoners hebben er baat van en belang bij. Denk aan: onderwijshuisvesting, wegenonderhoud, bibliotheekwerk e.d. Sport en recreatie zijn voorbeelden van thema’s waar een deel van onze inwoners gebruik van maakt en een relatief grotere eigen bijdrage gerechtvaardigd is.

4. De in de meerjarenbegroting 2021-2024 (par. 2.1, Dekkingsvoorstellen) afgesproken indexering en verhoging van de gemeentelijke belastingen worden doorgevoerd. Er komen geen aanvullende verhogingen.

5. Op veiligheid en op verkeersveiligheid wordt niet bezuinigd. Verder: er worden geen structurele (sympathie-)subsidies toegekend.

 

Daarnaast noemen we twee punten waarin wij willen afwijken van het bestaande beleid:

a. Prioritering in handhaving: er moet meer capaciteit komen om op kleine ergernissen te handhaven (d.m.v. boetes, niet d.m.v. eindeloos waarschuwen) en er moet voldoende boa-capaciteit zijn om (zodra wetgeving dat toelaat) die eveneens in te zetten op verkeershandhaving . We zien daartoe graag een voorstel met mogelijkheden tegemoet.

b. De woningmarkt is krap, zeker waar het gaat om betaalbare woonruimte. We vragen om in 2021 / 2022 onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het toestaan van het permanent bewonen van recreatiewoningen voor een gelimiteerde periode van bijv. maximaal acht of tien jaar op enkele daarvoor geschikte en geselecteerde parken.

Tot slot wensen we het college en de gemeenteraad van harte Gods zegen toe bij al het werk dat wacht.

 

Nunspeet, 26 februari 2021                                                                      

SGP-fractie                                                                                         

Harm Jan Polinder

Fractievoorzitter´╗┐´╗┐