21 juli 2022

Gesprek met stikstofwerkgroep EON en SGP fracties

SGP: boeren vanuit zorgvuldig rentmeesterschap

Voor de gemeenteraadsvergadering van 30 juni jl. spraken een aantal boeren de Nunspeetse raadsfracties toe. Daarin uiten zij hun zorgen over de voorgestelde startnotitie over de stikstofplannen van het kabinet (Nationaal Programma Landelijk Gebied). De oproep werd gedaan, onze verantwoordelijkheid te nemen en in gesprek te gaan. Met de SGP-fracties van Elburg en Oldebroek, is dinsdagavond 19 juli gehoor gegeven aan de oproep, door in gesprek te gaan met ‘Stikstofgroep EON’. De groep bestaat uit bezorgde boeren uit de gemeenten Elburg, Oldebroek en Nunspeet (EON). In het Oldebroeker gemeentehuis werd op initiatief en onder leiding van de SGP Oldebroek een constructief gesprek aangegaan. Daarbij gingen Evert Mulder, Gelders Statenlid, en Roelof Bisschop namens de Tweede Kamerfractie van de SGP ook in gesprek.

Namens de SGP-fractie in Nunspeet schoven raadsleden Marien Klein en Gerrit Polinder aan bij het gesprek. Raadslid Marien Klein kijkt tevreden terug: “We kunnen terugzien op een constructieve inhoudelijke avond. De opzet was bewust kleinschalig, en waarderen daarin de inzet door onze Oldebroeker collega’s om het te organiseren. Belangrijk dat het zo laagdrempelig kon, want nu ging het gesprek echt op de inhoud.” Collega raadslid Gerrit Polinder vult aan: “Het is niet direct concreet en duidelijk welke rol wij hier lokaal in kunnen nemen. Daarom is het belangrijk dat ieder in zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, het gesprek blijft voeren. Dat was ook de inzet van deze avond.”

In het gesprek is veel inhoudelijk van gedachten gewisseld over onder andere de zogeheten PAS-melders, de kritische depositie waarde (KDW’s), de gehanteerde modellen, de waarde van innovatie, het grondgebruik en -beheer en de voedselvoorziening. De Stikstofgroep EON had de gesprekspunten voorbereid, waarover zij graag het gesprek willen voeren.

(tekst loopt door onder foto)

De insteek van de SGP is dat alle sectoren bijdragen en niet alleen de boer. Als er reductie van stikstofuitstoot moet plaatsvinden, dan geldt dit voor alle sectoren. Raadslid Klein: “In het gesprek kwam duidelijk naar voren dat het vanuit provinciale en landelijke fractie echt de wens is, om met boeren te blijven praten en niet over boeren. Anders is een oplossing voor de stikstofproblematiek ver weg. Willen de plannen uitvoerbaar zijn, dan horen de boeren daarom ook onderdeel van het plan te zijn. En dus aan de voorkant goed meegenomen worden.” Het is daarom nodig dat kennis en initiatieven van boeren verder gebracht worden binnen bestuurlijk Nederland. De afstand tussen het landsbestuur en het boerenerf is vaak te groot.

 

Verder bepleit de SGP, dat er geen sprake kan zijn van gedwongen onteigening van boeren. De doelen van deze plannen zijn het bieden van een levensvatbare kwalitatieve toekomst voor onze boeren en de natuur. En dat is waar de SGP voor staat, ongeacht of het de gemeente Nunspeet, Elburg of Oldebroek is. Daarbij past de rol van zorgvuldig rentmeester in de omgang met de schepping. Daarbij moet er ruimte zijn voor onze boeren om met perspectief te kunnen ondernemen. Vanuit het oogpunt van de SGP behoort dit gelijkwaardig te zijn, geeft Gerrit Polinder aan: “Het is hierbij belangrijk dat er gezocht wordt naar een nieuwe balans. Er is jarenlang geïntensiveerd, aangemoedigd door grote spelers in de markt en daarom moet er ook tijd gegeven worden om te extensiveren waarbij de voedselzekerheid gewaarborgd blijft. Wat in generaties is opgebouwd, kan niet in een enkele generatie worden veranderd.”

SGP: boeren vanuit zorgvuldig rentmeesterschap