Samen bouwen

Het Bijbelse rentmeesterschap geeft richting aan het SGP-beleid voor ruimtelijke ordening. Daarbij speelt verduurzaming een belangrijke rol. Ook moet de openbare ruimte een verantwoorde indeling hebben in het besef dat er grenzen aan de groei zijn.  

Een aantrekkelijke gemeente biedt variatie in woon- en leefmilieus. Er moeten blijvend worden ingezet op verschillende woningcategorieën, waarbij de woonvisie leidend is. De SGP vindt evenwicht in het woningaanbod belangrijk. Dit evenwicht kan worden bereikt door vraaggericht te bouwen in plaats van aanbodgericht. We vinden het daarom belangrijk dat woningbouw gestoeld is op onafhankelijk behoefteonderzoek. Op basis daarvan bepalen we hoeveel woningen we bouwen en voor welke doelgroepen.  

Wat ons betreft is er in Nunspeet geen ruimte voor hoogbouw. Appartementencomplexen die meer dan drie woonlagen bevatten blijven voor ons uitzondering. Bij bouwplannen is voldoende waterberging en oppervlaktewater belangrijk. We willen beperkt ruimte geven aan functieveranderingsbeleid, dan worden bijvoorbeeld agrarische gebouwen ingeruild voor woningbouw.

Samen bouwen

Dat willen we niet onbeperkt omdat we ook zuinig willen zijn op onze agrariërs. Wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten staan we voor een aanvaardbaar leef- en woonklimaat voor arbeidsmigranten én de omgeving.

Wilt u nog meer concrete punten lezen waar de SGP zich de komende vier jaar voor wil inzetten? Lees dan ons verkiezingsprogramma

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.