Samen 'in control'

Goed bestuur en verantwoord beleid vragen om een duurzaam gezonde financiële onderlegger.  De gemeentelijke inkomsten zijn divers. Ze variëren van de Rijksbijdrage in het gemeentefonds tot lokale leges, heffingen en belastingen. Het gaat altijd om gemeenschapsgeld. De SGP staat er voor dat het gemeentebestuur met deze middelen behoedzaam en verantwoord omgaat. Wij staan voor een goed voorzieningenniveau tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs.  Gezonde gemeentelijke financiën in combinatie met een beperkte lastendruk voor inwoners en bedrijven blijven hét uitgangspunt van ons beleid.   

We vinden daarom dat ons beleid meetbare doelen moet bevatten, zodat controleerbaar is of belastinggeld goed is besteed. Daarnaast willen we dat de overheid een solide, sober en doelmatig beleid voert. We willen alleen investeringen doen die voor de héle samenleving van meerwaarde zijn. Alleen daardoor kunnen we gemeentelijke lastenverzwaring zoveel mogelijk beperken.

De identiteit van de subsidieontvanger is geen reden, maar ook geen belemmering om voor subsidie in aanmerking te komen. Maar de doelstelling en activiteiten van de subsidieontvanger mogen niet strijdig zijn met Gods Woord. Subsidies hebben daarnaast een aanvullend karakter. Er moet een behoorlijk evenwicht zijn tussen de eigen bijdrage van deelnemers en gebruikers en de subsidie van de gemeente.

Wilt u nog meer concrete punten lezen waar de SGP zich de komende vier jaar voor wil inzetten? Lees dan ons verkiezingsprogramma

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.