30 september 2021

SGP Nunspeet gaat voor een inclusieve samenleving

Door een aantal fracties in de gemeenteraad van Nunspeet is een motie ingediend om de regenboogvlag te hijsen tijdens de jaarlijkse coming-out dag op 11 oktober. De SGP-fractie was de enige fractie die tegenstemde. SGP-raadslid Reinier de Bruin deed namens zijn fractie de woordvoering over de motie. Hij legt uit waarom zijn partij de motie niet steunt: “Voor veel inwoners is de regenboogvlag een kwetsend symbool van de agressieve campagne van lobbyclubs zoals het COC. Zij binden de strijd aan met klassiek-christelijke waarden over huwelijk en gezin zoals die voor veel van onze inwoners belangrijk zijn op grond van hun geloofsovertuiging. We vinden het onbegrijpelijk dat alle andere fracties vanuit het thema inclusiviteit uitgerekend deze vlag willen ophangen.” Wat de SGP-fractie betreft is het ophangen van deze vlag juist een uiting van exclusiviteit. “Er wordt nu één bepaalde groepering uitgehaald en apart gezet, dat is in onze ogen geen inclusie.”

Er zijn drie klankbordgroepen gevormd vanuit de Inclusie-agenda. “Die klankbordgroepen spitsten zich op drie doelgroepen, namelijk mensen met een beperking, ouderen en de LHBTI-gemeenschap. Zij moeten uiteindelijk terugkoppeling geven over de punten waar het gemeentelijk beleid in hun ogen tekort schiet. Het bevreemdt ons zeer dat nu één van de klankbordgroepen eigenstandig de wens heeft gecommuniceerd dat de regenboogvlag moet worden opgehangen en dat die wens nu door een meerderheid van de gemeenteraad zomaar wordt omarmd. Dat is niet de procedure en werkwijze zoals we die hebben afgesproken.”

Dat de wens van één klankbordgroep zomaar wordt ingewilligd door alle andere fracties is volgens de SGP’er geen teken van inclusiviteit. “Hierdoor wordt juist de inclusiegedachte doorbroken. Nu krijgt één bepaalde groep z’n zin, terwijl dit als zeer kwetsend wordt ervaren door een ander deel van de samenleving. Daarmee is het tegendeel bereikt van datgene wat we met de inclusie-agenda wilden bereiken. Heel jammer. Voor mijn achterban is het ontstellend dat de overheid z’n neutraliteit op dit punt verliest en hiermee onderdeel wordt van de progressieve regenbooglobby.”