24 juni 2020

SGP vragen over 'ganzenoverlast'

 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

Onderwerp: Schriftelijke vragen overlast vogels randmeerkust 

                                                                                                 Nunspeet, 23 juni 2020

 

 

Geacht college,

In de Nunspeet huis aan huis van 16 juni staat een verslag van het werkbezoek van gedeputeerden van ‘t Hoog (Gelderland) en Fackeldey (Flevoland) op 11 juni. Dit bezoek vond plaats op uitnodiging van Coöperatie Gastvrije Randmeren. Tijdens dit bezoek heeft wethouder Storteboom toelichting gegeven  op de plannen die er zijn voor het realiseren van een surfstrandje.

 

Tijdens deze presentatie heeft de wethouder aangegeven dat er veel overlast wordt ervaren van  vogels (met name ganzen) die het terrein vervuilen. Onze fractie heeft tijdens een werkbezoek met de Jagerscombinatie en de Vrijwillige Weidevogel Bescherming begrepen dat er veel overlast en schade wordt ervaren. Dit heeft vooral negatieve gevolgen voor agrarische gewassen.

Beide verenigingen zetten zich er voor in om de schade langs de randmeerkust  zoveel mogelijk te beperken. Dit doen zij binnen de kaders die de provincie Gelderland stelt.

De eilandjes in het Veluwemeer vallen echter onder de provincie Flevoland en deze hanteert een andere methode van beheersing die minder doelmatig is. Hierdoor is het Gelderse beleid ‘dweilen met de kraan open’.

De SGP-fractie heeft daarom de volgende vragen:

 

 1       Is het de wethouder bekend dat beide provincies verschillende methodes toepassen qua beheersing van de vogelstand (met name ganzen)?

2       Is het college het eens met de SGP-fractie dat het verschil in beleid ongewenst is?

3       Op welke wijze is tijdens het werkbezoek dit verschil tussen beiden provincies aan bod gekomen?

4       Indien dit niet aan de orde is gekomen,  is de wethouder bereid dit verschil van aanpak alsnog met de beide gedeputeerden te bespreken?

5       Is de wethouder bereid om namens de gemeente bij beide provincies zich zoveel mogelijk in te zetten voor een eenduidig en effectief beheers beleid met voldoende oog voor gewasbescherming?

6       Zo ja, op welke wijze wil de wethouder hier invulling aan geven?

 

 

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

 

Namens de SGP-fractie,

Gerrit Polinder