30 oktober 2023

Terugblik beschouwingen

Terugblik beschouwingen

Algemene Politieke Beschouwingen begroting 2024 e.v. 
Vorige week waren in de Gemeente Nunspeet de Algemene Politieke Beschouwingen, gekoppeld aan de behandeling van de meerjarenbegroting. Namens SGP Nunspeet voerde fractievoorzitter Harm Jan Polinder het woord. Hij vroeg aandacht voor tal van onderwerpen, onderstaand zijn er enkelen uitgelicht. De volledige beschouwingen zijn terug te kijken via deze link.

OZB  
Ondanks ons hartstochtelijke pleidooi de Kunst & Cultuur begroting niet op te plussen met een bedrag van €375.000 naar het totaalbedrag van 1,4 miljoen euro hielden de overige partijen op dit punt voet bij stuk. Het is hun goed recht. Maar in onze optiek toch moeilijk uit te leggen dat we een bedrag ter hoogte van 6% OZB hiervoor gebruiken in tijden dat bestaanszekerheid een belangrijk thema is.

Gelukkig lukte het ons (met hulp van de vele interrupties van andere politieke partijen) weer helder te maken waarom wij sterk tegen deze uitgave zijn én principiële bezwaren vanwege veel van de activiteiten die op zondag plaatsvinden.

Motie SGP voor welzijnswerk
Op veel punten zijn we het raadsbreed met elkaar eens, zoals het belang van ons lokale welzijnswerk. Als SGP Nunspeet namen we het initiatief voor een motie (klik hier voor de motie) die de welzijnsinstellingen (o.a. Oranjehof, Het Venster, SWN) een indexatie van 6,5% toekent i.p.v. 2,5%. Zij doen ontzettend belangrijk werk, kosten stijgen erg hard (soms tot wel 15% in het afgelopen jaar), de 2,5% indexatie die het college voorstelde dekt bij lange na de kosten niet. Vandaar deze motie die door alle andere partijen werd mede-ingediend en gesteund.

Steun voor wethouder Groothuis
Als SGP-fractie hebben we de beschouwingen aangegrepen onze steun uit te spreken voor wethouder Groothuis. Mooi om te zien: ook op dit punt was er eensgezindheid. De gemeenteraad sprak breed z'n steun uit en ook het college deed dit bij monde van burgemeester Céline Blom.

Breed werd de oproep gedaan aan critici: kom met feiten en stop met aanvallen op de persoon. Alle begrip voor mensen die het onprettig vinden dat er in hun nabijheid gebouwd wordt, maar dat is geen vrijbrief om een persoon (die in alle gevallen namens raad en college handelt) zo zwart te maken op onjuiste gronden. Gelukkig merken we dat er breed in onze lokale samenleving steun is voor onze wethouder. En terecht!

Tot slot
Er passeerde deze avond nog veel meer. Zo werd een door ons mede-ingediende motie over jongerenparticipatie aangenomen.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen hebben we aangegeven dat we onze lokale overheid zien als 'Gods dienares' (zoals het in de Bijbel is verwoord). Dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid.

We hebben college van B&W, ambtenaren en gemeenteraad van harte Gods zegen gewenst voor het komende begrotingsjaar.

De volledige beschouwingen zijn terug te kijken via deze link.