29 augustus 2023

GEUS; meer dan alleen een naam

Op 22 augustus jl. vond in het Blanke Schot in Uddel de aftrap plaats van de Gebiedsaanpak GEUS ("Samenwerken aan een toekomstbestendig gebied"). Na een inleiding van de betrokken projectleiders en gedeputeerde Peter Drenth van de Provincie Gelderland, kwam de discussie op gang. De gebiedsaanpak kan veel effect hebben op de inrichting en functies in het (landelijk) gebied; voor de boeren dus. 

De SGP-fractie van de gemeente Nunspeet werd vertegenwoordigd door ons raadslid Marien Klein. In dit artikel geeft hij weer wat GEUS is, waar u meer informatie kunt vinden en hoe de SGP-fractie erin staat. 

Wat is de Gebiedsaanpak GEUS? 

GEUS staat voor Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld. Betrokkenen uit de dorpen (of 'kernen') en andere belanghebbenden (bijv. LTO, ondernemersverenigingen etc.) zijn in de afgelopen jaren bij elkaar gekomen, om te spreken over de toekomst en de inrichting van het gebied. 

Waarom dit gebied? 

Vanwege de ligging is er veel aandacht voor de stikstofopgave, landbouwtransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel. Ook de woningbouwopgave vraagt ruimte in het gebied.

Komt dit voort uit de stikstof-problematiek?

Wat de afgelopen jaren gaande is en waar veel over gesproken wordt in de stikstof-discussie, wordt opgepakt binnen dit gebied. En dat is nodig, want we hebben te maken met verschillende belangen: van een gezonde toekomst voor het boerenbedrijf tot het behoud van het recreatieve karakter van de regio. Dus wordt er gewerkt aan een plan, dat uitkomsten biedt aan de problematiek die men in de landelijke politiek probeert op te lossen. 

(tekst gaat door onder foto)

GEUS

Of, zoals het mooi verwoord is op de website van GEUS: "De opgaven hangen in veel gevallen met elkaar samen en tegelijkertijd is de aanpak verdeeld over diverse strategieën, programma’s en agenda’s." 

Dus?

In het kort komt het er op neer, dat allerlei ambtelijke organisaties werken aan plannen, plannen en plannen. En daar proberen zij belanghebbenden in de regio (ondernemers, inwoners etc.) bij te betrekken. Dat is ons inziens noodzakelijk voor de hele opgave. 

Wie heeft het initiatief?

De gezamenlijke overheden (gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ermelo en Nunspeet) hebben om deze reden het initiatief genomen voor een living lab aanpak in de enclave met daarin Uddel, Elspeet, Speuld en Garderen. Om zo de opgaven en lopende trajecten bij elkaar te brengen. 

Hoe staat de SGP-fractie van de gemeente Nunspeet erin? 
De onzekerheid in de agrarische sector is beklemmend. Boeren willen en kunnen veel, maar met de onduidelijkheid is er tegelijk handelingsverlegenheid. Het wantrouwen richting de overheid is groot, zo bleek ook tijdens de discussie op 22 augustus jl. Daar moet eerst wat aan gebeuren. Omdat wij van mening zijn, dat de spil en sleutelrol bij de landbouw ligt, participeren wij de komende tijd in de werkgroep 'Landbouw'. Daar willen wij ons hard maken voor het belang van de agrariers en agribusiness, die ons landschap vormgeven.

Daarin begrijpen wij het wantrouwen vanwege de onduidelijkheid en wispelturigheid. Aan de andere kant zien wij juist daar ook de kans: zolang er in het Haagse geen plannen liggen, is er het momentum om zelf plannen te maken en deze voor te leggen. En daar leveren wij graag een bijdrage aan: een plan waar het bestuur op lokaal, provinciaal en landelijk niveau niet omheen kan. 

Wat is de verdere tijdsplanning? 

De werkgroepen gaan nu verder aan de slag met betrokken overheidsinstanties. Uiteindelijk zal begin 2024 een plan op hoofdlijnen worden opgeleverd.

> Meer informatie over GEUS, de thema's en werkgroepen en de planning is te vinden op de website van GEUS: Home - Gebiedsaanpak GEUS